Thanh toán

THANH TOÁN CĂN HỘ GREEN STAR SKY GARDEN

Đợt thanh toán Nội dung Phương thức thanh toán Thời gian dự kiến
1 2 50% CK 2% 70% CK 5% 95% CK 9%
Đặt cọc 50 triệu 50 triệu 50 triệu 50 triệu 50 triệu  
Đợt 1 Ký TTĐC sau 7 ngày kể từ ngày đặt cọc 10% bao gồm cọc 10% bao gồm cọc 50% bao gồm cọc 70% bao gồm cọc 95% bao gồm cọc  
Đợt 2   6% 10%       07/2018
Đợt 3   2%         08/2018
Đợt 4   2%         09/2018
Đợt 5   2%         10/2018
Đợt 6   2%         11/2018
Đợt 7 Hoàn thành móng 2% 10%       12/2018
Đợt 8   2%         01/2019
Đợt 9   2%         02/2019
Đợt 10   2%         03/2019
Đợt 11   2%         04/2019
Đợt 12   3% 10%       05/2019
Đợt 13   3%         06/2019
Đợt 14   3%         07/2019
Đợt 15   3%         08/2019
Đợt 16   3%         09/2019
Đợt 17   3% 10%       10/2019
Đợt 18   3%         11/2019
Đợt 19   3%         12/2019
Đợt 20   3%         01/2020
Đợt 21   3%         02/2020
Đợt 22   3% 10% 10%     03/2020
Đợt 23   3%         04/2020
Đợt 24             07/2020
Đợt 25     10% 10%     08/2020
Đợt 26 Thông báo bàn giao căn hộ. Dự kiến Tháng 10/2020 25% 25% 25% 25%   11/2020
Đợt 27 Thông báo nộp hồ sơ cấp chủ quyền căn hộ 5% 5% 5% 5% 5% 01/2021
Cộng: 100% 100% 100% 100% 100%
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN THE GREEN STAR
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC